Subscrisa TURMAC INSOLVENCY SPRL, cu sediul în Bd.Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, Bucuresti, în calitate de lichidator judiciar al debitorului COMPREST GIM SRL, cu sediul în Bucureşti Sectorul 4, Str. Luica, Nr. 62-64, avand CUI 4772216, nr. de ordine in registrul comertului J40/23439/1993, anunta: În data de 17 ianuarie 2023, ora 15:00, va avea loc la sediul TURMAC INSOLVENCY SPRL din Bd.Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, Bucuresti, vânzarea la licitaţie publică a bunului imobil – teren intravilan – Lot 2 – in suprafata de 2292 mp, situat in Str. Luica nr. 62-64 Sect. 4 Bucuresti, identificat cu nr. cadastral 221717 inscris in Cartea Funciara 221717 Bucuresti Sectorul 4. Imobilul descris mai sus este proprietatea debitorului COMPREST GIM SRL. Licitaţia începe de la pretul de 567.000 euro, exclusiv TVA, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitație conform art.837 Cod procedură civilă.. Conform art.91 din Legea 85/2014: Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, în exerciţiul atribuţiilor sale prevăzute de prezenta lege, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenţie, sechestre, de orice fel. Fac excepţie de la acest regim măsurile asigurătorii dispuse în procesul penal în vederea confiscării speciale şi/sau confiscării extinse.”Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului sunt obligati să-i aducă la cunostinţă lichidatorului judiciar, în scris, inainte de data stabilita pentru vanzare, in termenul si sub sanctiunile prevazute de lege. Persoanele care vor să cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate să depună la dispoziţia debitoarei prin lichidator judiciar o garanţie reprezentând 10% din preţul de începere a licitaţiei, asa cum a fost precizat mai sus. Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare ce va cuprinde preţul oferit şi condiţiile de plată si se va depune la sediul lichidatorului judiciar in timpul programului de lucru cu publicul intre orele 09.00-16.00, cel tarziu in ziua premergătoare licitaţiei, cu excepţia ofertelor de cumpărare cel puţin egale cu preţul de începere a licitaţiei, care pot fi depuse inclusiv în ziua licitaţiei. Persoanele fizice sau juridice care vor participa la vânzarea la licitaţie, personal sau prin mandatar desemnat conform legii, trebuie să se prezinte la data, ora si locul stabilit pentru vanzarea la licitatie avand asupra lor cartea de identitate, procura autentica in original, daca este cazul, iar persoanele juridice trebuie să prezinte cerificatul de înmatriculare (in copie conformă cu originalul), decizia asociatului unic sau hotărârea adunării generale a asociaţilor/ acţionarilor (original) şi dovada mandatului acordat persoanei care participă la vânzarea la licitaţie (original) care sa precizeze intinderea acestuia si un certificat constatator emis de registrul comertului valabil.. Relatii  suplimentare se pot obtine la tel. 031.805.21.25.