Subscrisa TURMAC INSOLVENCY SPRL, cu sediul în Bd.Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, Bucuresti, în calitate de lichidator judiciar al debitorului ARTMAT DISTRIBUTION EXIM SRL, cu sediul în Bucureşti, Sectorul 5, Calea 13 Septembrie, Nr. 221-225-, 227, Complexul Comercial Prosper, Spatiul Comercial Nr. 4.1B, Biroul B, Et.4, avand CUI 26093089, nr. de ordine in registrul comertului J40/8455/2018, anunta: În data de 18 iunie 2024, ora 12:00, va avea loc la sediul TURMAC INSOLVENCY SPRL din Bd.Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, Bucuresti, vânzarea la licitaţie publică in bloc a bunurilor mobile stoc de marfa de tipul decoratiuni, articole papetarie, aflate in patrimoniul societatii debitoare si care sunt enumerate pe larg in Extrasul din raportul de evaluare publicat in BPI nr. 9852/03.06.2021. Bunurile mobile descrise mai sus sunt proprietatea debitorului ARTMAT DISTRIBUTION EXIM SRL. Licitaţia începe de la pretul de 6.496,19 lei exclusiv TVA reprezentând 50% din valoarea stabilita conform raportului de evaluare intocmit in cauza.

Persoanele care vor să cumpere bunurile mobile la licitaţie sunt obligate să depună la dispoziţia debitoarei prin lichidator judiciar o garanţie reprezentând 10% din preţul de începere a licitaţiei, asa cum a fost precizat mai sus. Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare ce va cuprinde preţul oferit şi condiţiile de plată si se va depune la sediul lichidatorului judiciar in timpul programului de lucru cu publicul intre orele 09.00-16.00, cel mai tarziu pana la inceperea licitaţiei. Persoanele fizice sau juridice care vor participa la vânzarea la licitaţie, personal sau prin mandatar desemnat conform legii, trebuie să se prezinte la data, ora si locul stabilit pentru vanzarea la licitatie avand asupra lor cartea de identitate, procura autentica in original, daca este cazul, iar persoanele juridice trebuie să prezinte cerificatul de înmatriculare (in copie conformă cu originalul), decizia asociatului unic sau hotărârea adunării generale a asociaţilor/ acţionarilor (original) şi dovada mandatului acordat persoanei care participă la vânzarea la licitaţie (original) care sa precizeze intinderea acestuia si un certificat constatator emis de registrul comertului valabil.. Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 031.805.21.25.